Peste 500 de actiuni de control efecutate anul trecut de comisarii garzii de mediu

0 543

Anul trecut, Comisariatul Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 513 acţiuni de inspecţie şi control, dintre care 183 de inspecții planificate, conform planului anual de controale, și 330 de inspecții neplanificate.

Din punctul de vedere al distribuției numărului de controale pe cele două direcții de activitate ale GNM (controlul poluării şi biodiversitate), precizăm că:

– au fost verificate 143 de obiective, respectiv 94 obiective în domeniul biodiversitate şi 49 obiective în domeniul controlul poluării;

– din totalul celor 183 acţiuni de inspectie şi control planificate, au fost efectuate 126 acţiuni în domeniul biodiversității şi 57 acţiuni în domeniul controlului poluării.

– din totalul celor 330 acţiuni de inspecţie şi control neplanificate, s-au realizat 87 acţiuni de inspecţie şi control în domeniul biodiversității şi 243 acţiuni de inspecţie şi control în domeniul controlului poluării;

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate:

  • 74 controale în urma sesizărilor,

  • 5 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,

  • 27 controale în urma autosesizării,

  • 142 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu (verificarea operatorilor economici care desfaşoară activităţi de exploatări forestiere, verificarea stării de salubritate a localităţilor, cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţii, verificarea depozitelor de deşeuri neconforme, verificarea operatorilor economici privind responsabilitatea comunicării informaţiilor de utilizare în siguranţă a substanţelor chimice, verificarea respectării prevederilor legale privind deşeurile medicale rezultate din activităţile unităţilor sanitare (generatori, colectori, transportatori),

  • 32 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare,

  • 48 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean (pentru verificarea salubrizării cursurilor mari de apă, realizării şi întreţinerii şanţurilor şi rigolelor, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, verificarea zonelor de agrement şi pe terenurile adiacente căilor de comunicaţii).

  • 1 control pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului,

  • 1 control pentru emiterea/prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu,

– nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare,

– neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor,

– depozitări necontrolate de deşeuri,

– lipsa formularelor de transport deşeuri.

Începând cu luna august 2017, prin punerea în aplicare a Ordinului MM nr.1063/28.07.2017, la nivelul judeţului Botoşani, s-au desfăşurat un număr de 58 acţiuni de control la cele 5 depozite de deşeuri municipale (2 depozite de deşeuri municipale neconforme închise, 2 depozite de deşeuri municipale neconforme cu activitate sistată şi 1 depozit ecologic de deşeuri municipale).

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 112 sesizări, din care: 70 au fost soluţionate în termenul legal prevăzut de OG 27/2002, 40 au fost redirecţionate către alte instituţii şi 2 sesizări au fost clasate în conformitate cu prevederile art.7 şi art.10.

Principalele aspecte semnalate de petenți (atât persoane fizice cât şi persoane juridice) au vizat încălcări ale legislaţiei de mediu în diferite domenii de activitate, respectiv: depozitări necontrolate de deşeuri menajere şi/sau gunoi de grajd, zgomot produs de diferite activităţi economice, deversări de ape uzate, nerespectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare.

Pentru neconformităţile constatate de comisarii GNM – CJ Botoșani, în timpul controalelor, au fost aplicate 57 sancţiuni contravenţionale, din care, 26 avertismente şi 31 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 791.000 lei. Dintre acestea, 41 sancţiuni au fost aplicate operatorilor economici, 13 sancţiuni au fost aplicate unităţilor administrativ-teritoriale, 2 sancţiuni s-au aplicat persoanelor fizice, iar o instituţie publică a fost sancţionată cu avertisment.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare de suspendare a activităţii, din cauza lipsei autorizaţiei de mediu pentru activităţile de colectare şi transport deşeuri menajere pe raza judeţului Botoşani, colectare deşeuri feroase şi neferoase şi colectare şi tratare vehicule scoase din uz.

Cea mai mare sancţiune aplicată unei unităţi administrativ teritoriale a fost în valoare de 40.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind gestiunea deşeurilor, iar cea mai mare sanctiune aplicată unui operator economic a fost de 100.000 lei, pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

Un aspect important al activităţii serviciului a fost acela de informare, cu ocazia controalelor, a agenţilor economici şi administraţiilor publice locale cu privire la obligaţiile pe care le au din punct de vedere al legislaţiei de mediu.

De menţionat sunt acţiunile întreprinse la administraţiile publice locale pe linia popularizării răspunderii acestora în domeniul salubrizării localităţilor, căilor de circulaţie, cursurilor şi luciilor de apă, terenurilor indiferent de modul de deţinere, a măsurilor de prevenire a arderilor de vegetaţie ierboasa şi forestieră.

În cazul agenţilor economici din domeniul agrar şi al creşterii animalelor, un accent deosebit s-a pus pe modul de utilizare, manipulare, depozitare şi evidenţiere a îngrăşămintelor şi produselor pentru protecţia plantelor şi pe respectarea codului bunelor practici în agricultură şi ferme, în vederea reducerii poluării cu nitraţi şi nitriţi.

În cursul anului 2017 au fost inițiate, împreună cu Direcţia Silvică Botoşani, două campanii de plantare puieţi forestieri în intravilanul localităţilor, ca măsură de sensibilizare a publicului şi a factorilor decizionali cu privire la importanţa spaţiilor verzi şi a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. La aceste acţiuni au fost invitate să participe unităţi administrativ teritoriale şi voluntari. Au dat curs invitaţiei 8 unităţi administrativ teritoriale şi 200 de voluntari (angajaţi ai UAT-urilor, elevi voluntari din cadrul unităţilor de învăţământ, comisari ai GNM-CJ Botoşani precum şi personal silvic), fiind plantaţi 1700 puieţi forestieri (tei, mălin, plop, salcie cireş, frasin, sânger, paltin, catalpa, stejar, nuc negru, forstitia).

Ca eveniment deosebit, pentru această perioadă, menţionăm incendiul din data de 22.04.2017 de la Staţia electrică de transformare 110/20 kV Cătămărăsti. În timpul controlului efectuat pe amplasament, s-au prelevat probe de sol în 3 etape, iar ca urmare a decontaminării au fost transportate, în vederea eliminării, 101,78 t deşeuri lichide cu conţinut de substanţe periculoase şi 149,4 t pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (inclusiv din curăţarea şi securizarea başei de retenţie a transformatorului).

Operatorul economic a fost sancţionat pentru nerespectarea obligaţiilor persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare precum si pentru neincadrarea corecta a codurilor de deseuri eliminate de pe ampasament. Valoarea cumulată a celor două sancţiuni aplicate a fost de 55.000 lei.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata