Anunț licitație publică concesionare teren – Primăria orașului Bucecea

0 110

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL-TEREN IN SUPRAFATA DE 1.000 MP,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BUCECEA

 

 

Orasul Bucecea organizează in data de 09.08.2021, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botosani, licitatie publică pentru concesionarea unui imobil – teren proprietate privata a Orasului Bucecea.

 

1.Informaţii generale privind concedentul :

Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876,

tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123,

e-mail : achizitiipubliceprimariabucecea@yahoo.com

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :

-teren intravilan din domeniul privat al orasului , in suprafata de 1.000 mp, situat in PC 1115.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

-documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.

-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 29.07.2021

 

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor – 06.08.2021, ora 15:30.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Orasului Bucecea, jud. Botosani

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – ofertele se vor depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat la sediul UAT Oras Bucecea, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.

Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor sunt precizate in Documentatia de atribuire, cap. 4.

 

5.criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al redeventei

 

6.nivelul minim al redeventei : 670 lei/an

 

7. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :

-09.08.2021,ora 12:00 – Primaria orasului Bucecea

 

8. garantia de participare se constituie conform legii.

 

9. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 15.07.2021.

 

10.Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Primar, Secretar general al orasului,

ec.Gheorghiu Angel jr. Alupoaiei Paulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata